Dec 14, 2011

Предел желаний

ātmaivedam agra āsīd eka eva. so 'kāmayata jāyā me syād atha prajāyeya. atha vittaṃ me syād atha karma kurvīyeti. etāvān vai kāmaḥ. necchaṃś canāto bhūyo vindet. tasmād apy etarhy ekākī kāmayate. jāyā me syād atha prajāyeyātha vittaṃ me syād atha karma kurvīyeti. sa yāvad apy eteṣām ekaikaṃ na prāpnoty akṛtsna eva tāvan manyate. tasyo kṛtsnatā. mana evāsyātmā. vāg jāyā. prāṇaḥ prajā. cakṣur mānuṣaṃ vittam. cakṣuṣā hi tad vindate. śrotraṃ daivam. śrotreṇa hi tac chṛṇoti. ātmaivāsya karma. ātmanā hi karma karoti. sa eṣa pāṅkto yajñaḥ. pāṅktaḥ paśuḥ. pāṅktaḥ puruṣaḥ. pāṅktam idaṃ sarvaṃ yad idaṃ kiñca. tad idaṃ sarvam āpnoti ya evaṃ veda (Bṛhadāraṇyakopaniṣat 1.4.17)

Вначале это было только самим собой. Он пожелал, да будет у меня жена, и я порожу потомство. И да будет у меня добыча, и я совершу деяние. Таково ведь желание, и желающий не достигает больше этого. Поэтому и теперь одинокий желает - да будет у меня жена, и я порожу потомство, и да будет у меня добыча, и я совершу деяние. И  пока не достигнет всего этого, он считает себя нецелым. Такова его целость: ум - его сам, речь - жена, дыхание - потомок, зрение - человеческая добыча, ведь зрением он ее добывает, слух - божественность, ибо слухом он её слышит. Действие - его сам. Ибо собой совершает он деяние. Пятерична эта жертва, пятерично животное, пятеричен человек, пятерично это всё. Этого всего достигает тот, кто так ведает. (Брихадаранйака-упанишад 1.4.17)