Jun 27, 2011

Имя, образ, действие

trayaṃ vā idaṃ nāma rūpaṃ karma. teṣāṃ nāmnāṃ vāg ity etad eṣām uktham, ato hi sarvāṇi nāmāny uttiṣṭhanti. etad eṣāṃ sāma, etaddhi sarvair nāmabhiḥ samam. etad eṣāṃ brahma, etaddhi sarvāṇi nāmāni bibharti - “Воистину, это — три: имя, образ, действие. Тех имён (nāman) — речь (vāc) — это их высказывание (uktha), ведь из неё возникают все имена. Это их песнопение (sāman), ведь это равно (sama) всем именам. Это их брахман, ведь это содержит все имена”.

atha rūpāṇāṃ cakṣur ity etad eṣām uktham, ato hi sarvāṇi rūpāṇy uttiṣṭhanti. etad eṣāṃ sāma, etad dhi sarvai rūpaiḥ samam. etad eṣāṃ brahma, etad dhi sarvāṇi rūpāṇi bibharti - “Так вот, у образов (rūpa) — глаз (cakṣuḥ) — это их высказывание (uktha), ибо из него возникают все образы. Это их песнопение (sāman), ведь это равно (sama) всем образам. Это их брахман, ведь это содержит все образы”.


atha karmaṇām ātmety etad eṣām uktham, ato hi sarvāṇi karmāṇy uttiṣṭhanti. etad eṣāṃ sāma, etad dhi sarvaiḥ karmabhiḥ samam. etad eṣāṃ brahma, etad dhi sarvāṇi karmāṇi bibharti. - “Так вот, у действий (karman) — Сам (ātman) — это их высказывание (uktha), ведь из него возникают все действия. Это их песнопение (sāman), ведь это равно всем действиям. Это их брахман, потому что это содержит все действия”.

tad etat trayaṃ sad ekam ayam ātmā. ātmo ekaḥ sannetat trayam. tad etad amṛtaṃ satyena channam, prāṇo vā amṛtam, nāmarūpe satyam, tābhyām ayaṃ prāṇaś channaḥ (BrhUp_1,6.3) — “Вот это три и есть одно сущее (sat) — это есть Сам (ātman). Сам (ātman) воистину — сущий один есть это три. Вот это — бессмертие (amṛta), покрытое истиной (satya). Дыхание (prāṇa) воистину — бессмертие. Имя и форма (nāma-rūpa) — истина (satya). Ими покрыто это дыхание” (Бр̣хада̄ран̣йака-упанишад, 1.6.1-3).

No comments:

Post a Comment